american welding society handbook

Ovuje se soulad namench rozmr s poadavky.
The factors that need to be considered for optimum alloy choice are firstly high temperature corrosion phenomena such as oxidation, carburisation, metal dusting, sulphidation and chloride salt attack.
Titanium is added for de-oxidation.
EN 13480, EN 13445.These methods include balancing welding stresses by sequencing welding around the neutral axis, use of double sided preparations rather than single sided preparations where possible, strong and frequent tacks, use of jigs, back step welding.Click here to view a downloadable pdf version of the current AWS Publications catalog.Provádí se na svarovch spojích.Most of the alloys are austenitic alloys and therefore behave and weld in a similar manner to standard austenitic stainless steels and are readily weldable providing the correct techniques and procedures are used.Alloy 310S Austenitic Stainless Steel is more difficult to weld and requires greater control than the other stainless alloys with less than 20 Nickel.Na kontrolních dlících apod., Je-li pedepsáno drákování (u oboustrannch tupch spoj kontroluje se rozmr a tvar drákování a jeho shoda s poadavky VTD, WPS.Nickel alloys are sluggish and do not have good penetration characteristics, so good access to correctly position the weld run is required to prevent lack of fusion defects.Kontrola povrchu (líc i rub) hotovch svarovch spoj se provádí bezprostedn po svaení, ve stavu bez jakéhokoliv obrábní, není-li v dokumentaci anebo vrobkové norm, technickch podmínkách pedepsáno jinak (nap.Nickel Alloys Heat resistant alloys supplied that fall in this category include, Alloy 800H/HT, RA330, RA333, Alloy X, Alloy 600, Alloy 601, Alloy 602CA, Alloy 617, Alloy 625, and Alloy 230.Weld consumables may contain Manganese Carbon, Niobium or Molybdenum to improve resistance to hot cracking.EN 13480, EN 13445 a obecné norm EN ISO 5817 v závislosti od poadavk konstrukní a VTD Kontrola stavu povrchu materiálu po odstranní doasnch technologickch upínek, byly-li pouity Je-li poadováno, provede se konené mení hodnot smrtní (deformací) svarového spoje vhodnm zpsobem, nap.
Dalí rozsah kontrol me bt dán zkueností vrobce shakugan no shana episode 3 a poadavky konstruktér, kdy pi vrob náronch zaízení je dsledn vyadováno provádt kontroly jak ped svaováním tak v prbhu svaování v písluném rozsahu.
Konstruktéi a technologové si vak musí uvdomit, e to ji asto me bt pozd a e v duchu doporuení v ISO 3834 je potebné provádt kontroly ped svaováním a mnohdy i v prbhu svaování.Velmi obecn je vizuální kontrola popsána v SN EN ISO 17637.The hot cracking resistance in this alloy type is improved by using high purity filler wires that have been manufactured using selected raw materials, aided by modern refining methods.Modest heat inputs and weld stringer beads are generally preferred and help to prevent hot cracking.Kontrolovan povrch musí bt dostaten pístupn pro splnní této podmínky a také podmínky dostateného osvtlení.The HSE requirements for welding of these alloys are no different to any welding and are the usual considerations, such as those for the use of electrical equipment, risk of fire and explosion, fume extraction, hot working, care with ultraviolet light, manual handling and slip.Konstruktér se tak pohybuje mezi poadavky vrobkovch norem a technickm smyslem tchto poadavk a na druhé stran mezi velmi benevolentním popisem vizuální kontroly v ISO 17637, danm neúprosnm tlakem prmyslové lobby na minimalizaci náklad.